Actual Positions

Data protection GDPR (ochrona danych osobowych RODO)

According to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the GDPR), I hereby inform:

 

1. The Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. with its seat in Szczecin, E-mail: office@strahlmann.pl, phone. +48 91 4722100, is a licensed Employment Agency (No. 4872) and is the controller of personal data. The contact details of the data protection officer: The Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. Narzedziowa 43, 70-807 Szczecin e-mail: iod@strahlmann.pl

 

2. Personal data will be processed for the purpose of the maritime sector job matching services based on the consent of the data subject (the legal basis for the processing: GDPR - Article 6, 1. a)); Sending an application to our E-mail: recruitment@strahlmann.pl and providing personal details is an expression of the consent to the processing of data and provided to participate in recruitment, but failure to do so prevents the use of job matching services. Personal data such as name, position, address, telephone number, contact details, information about previous employment and qualification documents will be collected and used to contact the job seeker.

 

3. The data subject shall have the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

 

4. In relation to persons who have taken a job on a ship through Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o., process the personal data referred in to "Seafarer’s application", Seafarer’s Employment Agreement, the name of the company, the name and nationality of vessel to which the work is performing (the legal basis : GDPR - Article 6, 1. c));

 

5. The personal data will be stored for a period of 12 months and the data specified in the above item 4. - for a period of Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o. acting as an employment agency providing job matching services for persons seeking employment on ships.

 

6. The data subject shall have the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject as well as the right to data portability; Where processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller, the data subject, on grounds relating to his or her particular situation, shall have the right at any time to object to processing of personal data concerning him or her;

 

7. Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o. discloses the personal data to: a) the data subject; b) maritime companies seeking employees c) entities which process personal data on its behalf, i.e.: • hosting company, • courier company, • Poczta Polska, • port ships agents, • travel agencies • medical services providers • hotels • company providing security and work safety services,

 

8. Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o., discloses the personal data of subjects who have taken up work on the ship through it to the competent maritime administration bodies on the basis of applicable legal provisions.

 

9. Personal data will be transmitted to third countries, for which the European Commission has not taken a decision on the adequate level of data protection according to Article 45, 3. of GDPR. The personal data will be transferred on the basis of consent of the data subject, expressed after informing him or her of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequate decision and appropriate safeguards (GDPR; Article 49 ,1. a)).

 

10. The data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the member state of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes the Regulation;

 

11. Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o. does not use automated decision-making systems for data subjects (including profiling).

 

12. Company has selected the Data Protection Inspector (DPI). This function is hold br Ms Beata Chudzikiewicz. You could always contact her by sending message at: iod@strahlmann.pl

 

==================================================================================================================================================

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR),

informuję, iż:

1.    Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  E-mail: office@strahlmann.pl, tel. +48 91 4722100, jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia (Nr 4872) i jest administratorem danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o.

Narzedziowa 43, 70-807 Szczecin

e-mail: iod@strahlmann.pl

2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy w sektorze morskim,  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)). Wysłanie aplikacji na nasz E-mail : recruitment@strahlmann.pl i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy. Dane osobowe takie jak:  nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, informacje dotyczące  poprzedniego zatrudnienia i dokumenty kwalifikacyjne będą zbierane i używane do kontaktu z  osobą poszukującą pracy.

3.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o., przetwarzane są  dane osobowe określone w Podaniu o pracę, dane Marynarskiej Umowy o Pracę, nazwa armatora, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c));

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej przez okres działania Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o.jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach. 

6.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych;

7.    Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. ujawnia dane osobowe:
a)    osobie, której dane dotyczą; 
b)    przedsiębiorstwom morskim poszukujących pracowników;
c)    podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.: 

przedsiębiorstwa usług opieki medycznej

hotele

firmy świadczące usługi ochrony i BHP

8.    Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej pośrednictwem, właściwym organom administracji morskiej  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9.    Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy GDPR art. 45, 3. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie zgody podmiotu danych, wyrażonej po informacji o możliwych zagrożeniach takich transferów dla podmiotu danych z powodu braku odpowiednich decyzji i odpowiednich zabezpieczeń (GDPR;  art.49, 1. a)).  

10.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;

11.    Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o. o. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).

12. Firma ustalowiła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni pani Beata Chudzikiewicz. Można się z nią skontaktować pod podanym adresem: iod@strahlmann.pl